Všeobecné podmienky účasti na detských táboroch/kempoch

MIBA SUMMER BASKETBALL CAMP/MIBA WINTER BASKETBALL CAMP

1. Vznik zmluvného vzťahu

Právny vzťah a tým aj nárok na účtovanie storno poplatku medzi objednávateľom resp. zákonným zástupcom /rodičom/ (ďalej len „rodič“) prípadne kolektívom na jednej strane a organizátorom kempov/táborov pre deti „MIBA SUMMER BASKETBALL CAMP/MIBA WINTER BASKETBALL CAMP“ (ďalej len „KEMP“/„TÁBOR“) na druhej strane vzniká odoslaním riadne vyplnenej prihlášky resp. jej prijatím.

2. Povinnosti a práva rodiča

2.1. Rodič je povinný:

·odovzdať resp. zaslať riadne vyplnenú „Prihlášku“ a „Prehlásenie o bezinfekčnosti a o zdravotnom stave dieťaťa“,

· dodržať podmienky uvedené v „Prehlásení“ zaplatiť stanovenú cenu za KEMP/TÁBOR,

· priviesť dieťa včas na stanovené miesto a po návrate z tábora osobne si ho prevziať v určený čas,

· v prípade zrušenia účasti svojho dieťaťa na KEMPE/TÁBORE uhradiť bezodkladne stanovené storno,

· rodič je povinný uhradiť všetky materiálne škody, ktoré spôsobí jeho dieťa počas trvania KEMPU/TÁBORU,

· rodič nemá právo vstupovať do ubytovacej a stravovacej časti KEMPU/TÁBORA bez platného zdravotného preukazu a bez predchádzajúceho súhlasu vedúceho KEMPU/TÁBORA. 

2.2 Rodič má právo:

· požadovať poskytnutie objednaných a zaplatených služieb v rozsahu a kvalite uvedených pri príslušnom KEMPE/TÁBORE,

· prípadné nedostatky reklamovať ihneď a požadovať nápravu, či adekvátnu náhradu; KEMP/TÁBOR prijíma len písomne reklamácie, a to v lehote do 1 mesiaca od ukončenia tábora; po tomto termíne nebudú reklamácie ani iné výhrady akceptované na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií poskytovaných služieb organizátor KEMPOV/TÁBOROV pre deti postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

· byť včas oboznámený s prípadnými zmenami rozsahu služieb a ceny za účasť dieťaťa na KEMPE/TÁBORE. 

3. Povinnosti a práva organizátora KEMPU/TÁBORA

3.1. Organizátor KEMPU/TÁBORA je povinný:

· poskytnúť rodičovi všetky dostupné informácie o dohodnutých službách, programe, mieste a hodine zrazu,

·záväzné služby sú uvedené „v cene“ KEMPU/TÁBORA,

· v priebehu KEMPU/TÁBORA riadne a kvalitne poskytovať dohodnuté služby,

· v prípade objektívnych prekážok /prekážky spôsobené vyššou mocou a pod./ brániacich organizácii KEMPU/TÁBORA - tento poskytne adekvátnu náhradu,

·riešiť reklamácie do 31 dní po uplatnení reklamácie. 

3.2. Organizátor KEMPU/TÁBORA má právo:

3.2.1. vrátiť Prihlášku rodičovi, ak sa do momentu jej doručenia KEMP/TÁBOR obsadil a o tejto skutočnosti rodiča bezodkladne informovať,

3.2.2. odstúpiť od realizácie KEMPU/TÁBORA v týchto prípadoch:

a) z dôvodu vyššej moci /tzn. politické udalosti, extrémne podnebné javy, karanténa, zhoršenie zdravotných či hygienických podmienok v zariadení, zlyhanie prevádzky schopnosti zariadenia a pod./,

b) v prípade, že rodič nesplnil príslušné ustanovenia týchto „Všeobecných podmienok“.

3.3 Organizátor KEMPU/TÁBORA nemá právo

· zrušiť KEMP/TÁBOR pre nízky záujem resp. pre nízky počet účastníkov, pričom KEMP/TÁBOR požaduje minimálny počet účastníkov na jednom turnuse 12 osôb (detí); v prípade ak je na niektorý z vyhlásených termínov KEMPU/TÁBORA prihlásených najmenej 12 detí, organizátor sa ho zaväzuje zrealizovať.

4. OCHORENIE DIEŤAŤA NA KEMPE/TÁBORE

·KEMP/TÁBOR neoznamuje rodičom bežné ochorenia, ak si to rodič vyslovene želá, uvedie to písomne v záväznej prihláške,

· infekčné ochorenie potvrdené lekárom v spádovej oblasti oprávňuje organizátora KEMPU/TÁBORA okamžite ukončiť takýto pobyt dieťaťa, pričom rodičom zaplatená cena za KEMP/TÁBOR sa v takomto prípade nevracia s čím rodič zaslaním Prihlášky na KEMP/TÁBOR vyslovene súhlasí,

· ak si rodič vezme dieťa z KEMPU/TÁBORA z iných dôvodov, nemá nárok na vrátenie poplatku za nevyčerpané služby.

5. Cena KEMPU/TÁBORA

· Cena za KEMP/TÁBOR je deklarovaná a uvedená na reklamných letákoch/plagátoch (KEMP/TÁBOR) a tiež na webe: www.mibasketball.sk - a je nemenná.

6. Podmienky zrušenia účasti dieťaťa na KEMPE/TÁBORE, poplatky

6.1. Zrušenie musí byť vykonané osobne, vždy v písomnej forme resp. e-mailom, alebo zaslaním doporučenou poštovou zásielkou. Rozhodujúci je dátum odoslania. V prípade ochorenia, hospitalizácie a závažnej rodinnej udalosti sa storno poplatky organizátorom kvôli uvedeným závažným dôvodom neúčtujú, s výnimkou povinnosti uhradiť *manipulačný poplatok (15,-EUR). V takýchto prípadoch organizátor KEMPU/TÁBORA požaduje predložiť hodnoverný doklad od príslušnej inštitúcie.

6.2. Rodič má právo kedykoľvek zrušiť účasť dieťaťa na KEMPE/TÁBORE pri zaplatení týchto poplatkov (storno poplatok + *manipulačný poplatok):

STORNO POPLATKY:

· 29-14 dní pred nástupom do KEMPU/TÁBORA – 20% z ceny

· 13-01 deň pred nástupom do KEMPU/TÁBORA – 50% z ceny

· posledných 23 hodín pred nástupom do KEMPU/TÁBORA – 100% z ceny  

6.3. Každý rodič berie na vedomie, že pri stornovaní KEMPU/TÁBORA z akéhokoľvek dôvodu si organizátor účtuje *manipulačný poplatok vo výške 15,- EUR. Storno poplatky objednávateľ neplatí v prípade, ak vyšle namiesto seba náhradníka, ktorý uzatvorí Zmluvu o poskytnutí služieb v takom znení ako pôvodný objednávateľ /rodič/, ktorého dieťa sa v KEMPE/TÁBORE nahrádza.

Inak povedané, objednávateľ /rodič/ doručí vyplnenú záväznú Prihlášku s údajmi náhradníka na letný detský KEMP/TÁBOR cez prihlasovací formulár na webovej stránke: www.mibasketball.sk ,

6.4. V prípade prehlásenia dieťaťa na iný termín KEMPU/TÁBORA sa neúčtujú žiadne poplatky.

7. Poistenie

Dieťa na detskom KEMPE/TÁBORE musí byť poistené rodičom pre prípad úrazu. O.Z. ani jeho pracovníci organizujúci letný KEMP/TÁBOR nezodpovedajú za vreckové, ani osobné veci detí (mobilné telefóny a pod. zariadenia, keď telefón majú pri sebe). Nie sú povinní riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie. Stratené veci (v prípade ak sa nájdu) O.Z. neposiela, objednávateľ si ich môže vyzdvihnúť po dohode v sídle O.Z.

8. Záverečné ustanovenie

Rodič odoslaním „Prihlášky“ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami pre „MIBA SUMMER BASKETBALL CAMP/MIBA WINTER BASKETBALL CAMP“, súhlasí s nimi a bezvýhradne ich prijíma.